ASD Home Internet Ed Kit (Hmong)

THOV NYEEM DAIM NTAWV NO VIM TSEEM CEEB

 

Zoo siab tos txais nej rau xyoo 2020-2021! Kom pab tiv thaiv cov tub ntxhais kawm ntawv thaib cov kws qhia ntawv kev noj qab nyob zoo thaib kev xyuas xim thaum lub sijhawm muaj kev kub ntxhov no, Anchorage School District yuav siv txoj kev kawm ntawv deb xws li hauv tsev lossis ib qho chaw ua tsis nyob hauv tsev kawm ntawv. Kom pab kev kawm ntawm hauv tsev, Anchorage School District tau koom tes nrog GCI muab ib pob khoom internet, uas yuav pab koj cov menyuam kawm ntawv muaj kev txuas kom ua tiav lawv cov ntawv tom tsev. Pob khoom internet no yoj pub dawb rau nej.

 

Kom koj paub

Pob khoom intenet no yog tsim tshwj xeeb kom nkag mus rau kev kawm.  Nws tsis yog tsim los siv internet li ib txwm siv hauv tsev; Cov website uas koj nkag mus saib tau yog cov tsev kawm ntawv tso cai xwb. Cov internet no nrawm li 10 Mbps download thiab nce mus txog 3 Mbps upload ceev.

 

Koj lub tsev kawm ntawv yog cov pab muaj pob khoom no. Yog hais tias koj xav yuav qho internet kom ceev, siv li hauv tsev, thov hauv rau GCI ntawm 800-800-4800.

 

Dab tsi nyob hauv pob khoom Internet?

  • All-in-one modem thiab wireless router

  • Ethernet Cord (txoj xiam ntxig hauv lub router)

  • Kev qhia nruab internet

 

Ntxiv mus

Thov siv daim ntawv qhia nraub pab koj nraub pob khoom internet. Yog hais tias koj xum saib video qhia koj, mus saib www.gci.com/Support/support-articles/wifigateway_installguide

 

Kev pab

Kev nruab pob khoom internet teeb tus kheej, thov ua raws li cov lus qhia ntawm daim ntawv uas los nrog pob khoom. Yog hais tias koj nruab tsis tau, hu rau GCI kev txhawb nqa kev qhia ntawm 800.800.4800.

 

Anchorage School District yog cov ua txuas internet rau koj. Tom qab nej nraub tag, yog tias koj ntsib teeb meem nrog koj li internet, thov hu Anchorage School District ntawm (907) 742-4357 lossis mus rau https://help.asdk12.org.